Preverite kdo so nagrajenci.

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SMS NAGRADNE IGRE »AVE GRILL « - ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS 

  

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe SMS nagradne igre »AVE Grill«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke AVE GRILL.


1. Organizator nagradne igre


Organizator nagradne igre je Panvita MIR d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona, matična številka: 5458897000, davčna številka: SI36314692 (v nadaljevanju: organizator). 


Ponudnik SMS storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec). 


2. Trajanje nagradne igre


Nagradna igra poteka od 19. 4. 2023 od 00:00 ure do 6. 6. 2023 do 24:00 ure in se organizira in izvaja v vseh prodajalnah SPAR Slovenija na področju Republike Slovenije.


3. Pogoji sodelovanja


V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.ave.si na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe lahko sodelujejo v nagradni igri na podlagi pisne odobritve staršev oz. zakonitega zastopnika. 


Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ali zaposleni v podjetjih, ki so kakorkoli povezani s poslovanjem organizatorja, v nagradni igri ne smejo sodelovati. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. 


Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.


4. Način sodelovanja v nagradni igri


V nagradni igri se lahko sodeluje na 2 načina, in sicer:


(A) na podlagi poslanega SMS sporočila ali 

(B) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik«

 

(A): SMS sporočilo (v nadaljevanju imenovano tudi »SMS sporočilo«): 

1. korak: udeleženec v obdobju od 19. 4.2023 do 6. 6. 2023 v okviru enega nakupa kupi dva (2) izdelka AVE GRILL v eni od prodajaln SPAR Slovenija in za njihov nakup shrani račun; 


2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo AVE GRILL in številko računa (primer: AVE GRILL XXXXX XXX XXXXXX)


3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštna številka). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 1000). Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Uporabnik je obenem obveščen tudi o tem, da se je s sodelovanjem prijavil na brezplačno SMS obveščanje AVE in navodili, kako se lahko kadarkoli odjavi. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja, v nagradni igri ne more sodelovati.


(B) S sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik« (v nadaljevanju imenovana tudi »zgodba«). Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Moj najboljši piknik« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.


Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.


Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.


Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na oba načina (A ali B točka). 


Izjava o avtorskem delu: 

Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka ) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP in 59/19). 


Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe. 


Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal. 


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.


SMS sporočila oziroma poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.


Udeleženec je lahko z eno posredovano številko računa izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. 


5. Nagrade


Organizator bo podelil nagrade:


Glavna nagrada: 

1x Volkswagen T-Roc R-line 1.5 TSI


Tedenske nagrade: 

7x Žar WEBER Performer® GBS, 57cm, Black 

35x AVE Grill paket v vrednosti 180 eur


Tedenske nagrade:

V obdobju trajanja nagradne igre se izvede 7 tedenskih žrebanj in se vsak teden podeli 1x Žar WEBER Performer® GBS, 57cm, Black in 5x AVE Grill paket v vrednosti 180 eur. 6. Žrebanje nagrad


Žrebanje nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele. dvotedenska žrebanja potekajo v prostorih družbe SEDEM d.o.o.. 


ŽrebanjeSodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko pravil poslali SMS ali poslano zgodbo26.04.2023od 19.4. do 25.4.2023 do 23.593.05.2023od 26.4. do 2.5.2023 do 23:5910.05.2023od 3.5. do 9.5.2023 do 23:6017.05.2023od 10.5. do 16.5.2023 do 23:6124.05.2023od 17.5. do 23.5.2023 do 23:6231.05.2023od 24.5. do 30.5.2023 do 23:637.06.2023od 31.5. do 6.6.2023 do 23:64 Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za tedensko nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 19.4 do 6.6.2023 do 23:59 s poslanim SMS ali s poslano zgodbo »Moj najboljši piknik« bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Volkswagen T-Roc R-line 1.5 TSI. 

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 43 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev. 

Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o. na zgoraj navedene datume.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo pri notarju, dne 7.6.2023. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 3-članska komisija, ki bo sestavljena iz dveh predstavnikov podjetja Panvita MIR d.d., enega predstavnika podjetja Sedem d.o.o. ob prisotnosti notarja. 3 – članska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 8. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate žrebanja ni mogoča.


Nagradna igra se lahko prekine samo v primeru, da nastopijo okoliščine, za katere organizator ni odgovoren, oziroma jih ni mogel preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Sodelujoči bodo o morebitni prekinitvi nagradne igre obveščeni preko elektronskih ali drugih javnih medijev.
7. Obveščanje nagrajencev


Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem žrebanju objavi na spletni strani www.ave.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo s številko računa ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.  


Prejemniki nagrad s sodelovanjem in potrditvijo, da se strinjajo s splošnimi pogoji sodelovanja v nagradni igri, soglašajo, da se njihovo ime, priimek, prejete nagrade objavijo na spletni strani iz prejšnjega odstavka. V primeru mladoletnikov je za objavo podatkov in fotografije na internetni strani potrebno pridobiti pisno soglasje zakonitih zastopnikov.


8. Prevzem nagrad


Dobitniki nagrad prejmejo nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. Stroške poštnih storitev krije organizator. 


Mladoletnik je lahko dobitnik nagrade in jo lahko prejme v primeru, da starši ali zakoniti zastopniki mladoletnika pisno pristanejo in se strinjajo s tem Pravilnikom in nagrado v imenu mladoletnika tudi prevzamejo.


Pogoj za izročitev nagrade je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje (1.) naslednje osebne podatke: 

ime in priimek, 

naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,

davčno številko – za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejete nagrade preseže vrednost 42,00 EUR. 


ter v primeru sodelovanja v nagradni igri na podlagi poslanega SMS sporočila (2.) sliko/scan računa,

iz katerega je razvidna številka računa in opravljen nakup 2 izdelkov AVE GRILL v eni od trgovin SPAR Slovenija in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: » Nagradna igra AVE GRILL«.


Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določata tretji in četrti odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.


Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.


Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. 


Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za denar ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.


Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.


Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih. S trenutkom prevzema nagrade oziroma po potrebi s podpisom posebnega dogovora ali izjave o prevzemu nagrade, prenehajo vse obveze Organizatorja do dobitnika.


9. Davki in akontacija dohodnine


Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v tretjem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev. 


Organizator za prejemnika glavne nagrade od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.


Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.


Za prejemnika nagrade, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.


V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.


10. Cenik SMS sporočil


Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1,Telemach in T-2).


Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, naročniki in A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.


SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2. 


11. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika


S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec izrecno dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, navedeni v 4. in 8. členu teh splošnih pogojev, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo za namen izvedbe nagradne igre, obveščanje prejemnikov nagrad v zvezi s posredovanjem nagrad. 

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na

psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).


Organizator vse osebne podatke (ime, priimek, naslov, telefon, e-mail naslov, davčna številka), ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.


Udeleženec lahko kadarkoli zahteva vpogled, prepis, kopiranje, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris svojih osebnih podatkov oz. prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov za namene predmetne nagradne igre, skladno z relevantno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.


V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.


Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke obdeluje oz. izvaja določena opravila v zvezi obdelavo le-teh izvajalec nagradne igre Sedem d.o.o., ki je dolžan spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov.


Pogodbeni obdelovalec sme osebne podatke obdelovati zgolj v okviru naših navodil in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.


Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na sogovornike navedene v točki 12 zadevnih pogojev sodelovanja.


Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.


Mobilna SMS skupnost AVE


S sodelovanjem v nagradni igri s poslanim SMS sporočilom (A) je uporabnik včlanjen v brezplačno SMS skupnost AVE, kar pomeni, da prejema obvestila in informacije o drugih SMS akcijah, novostih, ipd. Uporabnik te storitve prejme največ 2 SMS sporočili mesečno s koristno informacijo.


Vsak član se iz SMS skupnosti lahko kadarkoli odjavi, in sicer tako da na številko 3131 pošlje SMS sporočilo z vsebino: ˝ AVE STOP˝ in se tako odjavi iz skupine AVE. SMS sporočila iz SMS skupnosti AVE (obvestila o nagradni igri, koristne informacije o spremljevalnih akcijah) so za uporabnika brezplačna. Odjava iz SMS kluba ne vpliva na sodelovanje v nagradni igri.   


Vsa SMS sporočila, ki jih pošlje uporabnik, se obračunavajo po ceniku uporabnikovega mobilnega operaterja. 12. Kontakt


Organizator:

Panvita MIR d.d.

Ljutomerska cesta 28a

9250 Gornja Radgona 

e-naslov: mir@panvita.si

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.


Izvajalec:

Sedem d.o.o.

Ljubljanska cesta 13b

1236 Trzin 

IMS reklamacijska služba,

Telefon: 08 200 12 81,

E-mail: info@sedem.biz 

Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.
Razno


Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije, ki se nanašajo na ponudnika poti (mobilnega operaterja). V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca. 


Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, izvajalec te posreduje ustrezni službi ponudnika poti. Vrnitev zneska udeležencu, na katerega se nanaša pozitivno rešena reklamacija glede plačila storitev, bo opravljena v skladu s postopki in pravili ponudnika poti. Ponudnik poti rešuje izključno reklamacije, ki se nanašajo na neizvršen prenos oz. dostavo SMS sporočil in plačilo storitev.


Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.


Končne določbe


Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.


Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.ave.si


Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.ave.si


Za predmetna pravila nagradne igre velja pravo, veljavno na območju Republike Slovenije.


Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.


Gornja Radgona, 18.4.2023


Organizator nagradne igre

                                                       Panvita MIR d.d.Untitled Design 10